Επικοινωνία  |  Sitemap  |  Αναζήτηση
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:
 

Αρχική Σελίδα

Έδεσσα

Τοπικά Διαμερίσματα

Δημοτική Αρχή

Γραφείο Τύπου

Δραστηριότητες

Υπηρεσίες

Συχνές Ερωτήσεις

Σύνδεσμοι

Οδηγός Αγοράς

Οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες στον Δήμο μας.

Δείτε τον οδηγό

Πρόσφατες Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΓΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ"  
προθεσμία: 26/03/2021


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΥΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ»  
προθεσμία: 24/03/2021


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΗΣΙΟΥ»  
προθεσμία: 22/03/2021

hit counter

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΓΑ & ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

Ο Ο.Γ.Α., ως εντολοδόχος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χορηγεί τα παρακάτω επιδόματα:-

  •  Εφάπαξ παροχή 2000 € Ν. 3454/2006(ΦΕΚ 75 Α΄)
  •  Επίδομα τρίτου παιδιού (άρθρο 63 του Ν. 1892/90)
  • Πολυτεκνικό επίδομα (άρθρο 63 του Ν. 1892/90)
  • Πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες (άρθρο 6 του Ν. 3631/2008) 
  • Ισόβια σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα(άρθρο 63 του Ν. 1892/90) 

Εφάπαξ παροχή 2000 € Ν. 3454/07-04-06

΄΄Στη μητέρα που αποκτά τρίτο τέκνο από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά,  καθώς και για κάθε τέκνο μετά από το τρίτο, καταβάλλεται από το Δημόσιο  παροχή ύψους 2.000 ευρώ, ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, εφάπαξ μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα. Το ποσό αυτό απαλλάσσεται από κάθε  φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή υπαίτιας εγκατάλειψης των παιδιών της από τη μητέρα και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησής της με αυτά, η παροχή καταβάλλεται σε όποιον έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών΄΄. 

Για την χορήγηση της εφάπαξ παροχής απαιτούνται:-

  • Αίτηση - δήλωση στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. ( για τα επιδόματα, το έντυπο ΟΕ1)-Ληξιαρχική πράξη γέννησης του επιδοτούμενου παιδιού.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α
  • Για πολυτέκνους επίσης :Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας  Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται ατελώς από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας δια μέσω των οικείων Συλλόγων Πολυτέκνων.
  • Στην περίπτωση που η τρίτεκνη μητέρα, η πολύτεκνη μητέρα ή ο τρίτεκνος πατέρας, ο πολύτεκνος πατέρας είναι υπήκοοι ενός εκ των κρατών -μελών της Ε.Ε. ή του Οικονομικού χώρου θα πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης νόμιμα μεταφρασμένο. Σε περίπτωση που ο γονέας είναι ανάπηρος και έχει αναγνωριστεί πολύτεκνος με τρία παιδιά πρέπει να υποβληθεί γνωμάτευση της κατά περίπτωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.-Φωτοτυπίες ταυτοτήτων και των δύο γονέων 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου που διαμένει η οικογένεια, από τον οποίο διαβιβάζονται στη συνέχεια στη Διοίκηση του Ο.Γ.Α ή στα κατά τόπους Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΟΓΑ. 

Λεπτομέρειες Εγκύκλιος ΟΓΑ  (http://www.oga.gr/index.php?pg=new&id=157#),α

νταποκριτής του  ΟΓΑ  και Σύλλογοι Πολυτέκνων και Τριτέκνων  

Επίδομα τρίτου παιδιού (άρθρο 63 του Ν. 1892/90)

«Στη μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί καταβάλλεται για το παιδί αυτό μέχρι και τη συμπλήρωση του έκτου (6ου) έτους της ηλικίας του μηνιαίο επίδομα ύψους εκατόν εβδομήντα επτά (177) ευρώ, εφόσον έχει μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» 

Πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες (άρθρο 6 του Ν. 3631/2008) 

Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6 Α΄)αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα χορηγείται μηνιαίο επίδομα για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των είκοσι τριών ετών, το οποίο ισούται για κάθε παιδί,με το επίδομα που καταβάλλεται κάθε φορά για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας και καθορίζεται από 1.1.2011 και εφεξής στο ποσό των σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ. Αν για ένα παιδί συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), δηλαδή του 3ου παιδιού, καταβάλλεται για το παιδί αυτό το μεγαλύτερο επίδομα εκ των δύο.» 

Για όλα τα ανωτέρω πληροφορίες:

ΟΓΑ (http://www.oga.gr/index.php?pg=new&id=157#),

Ανταποκριτής του  ΟΓA

23813 50773   

Σύλλογοι Τριτέκνων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”
58200 Φλωρίνης 4 Τηλ.:6944161115
e-mail: triteknoi_edessa@yahoo.gr , http://triteknoi-edessa.blogspot.com
         

 


Τηλέφωνο
2381350773


www.meteo.gr/cf.asp?city_id=51

et.diavgeia.gov.gr/f/dhmos_edessas

www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/

www.edessa.gr/PressOfficeAnnouncementShow.action

www.dimosedessas.gov.gr/sites/default/files/u1/oroi_xrisis_1.jpg
 

Σύνδεση Χρήστη

Όνομα:
Κωδικός:
 
  Δεν έχετε λογαριασμό ?
Εγγραφείτε εδώ

Υπηρεσίες

Δείτε την περιγραφή των παρεχόμενων από τον δήμο υπηρεσιών:

Συχνά Χρησιμοποιούμενες Υπηρεσίες

Ευρετήριο Υπηρεσιών

Για έντυπο αίτησης κάντε κλικ εδώ (download)

Για να εξυπηρετηθείτε ηλεκτρονικά από τις Υπηρεσίες μας, εγγραφείτε στο portal

 

Ειδήσεις

 

20/04/2018

  Διήμερο Εορταστικών Εκδηλώσεων Αρχιτεκτονικής Τοπίου  


06/05/2015

  ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ ΕΔΕΣΣΑΣ  


19/03/2015

  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ