Επικοινωνία  |  Sitemap  |  Αναζήτηση
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:
 

Αρχική Σελίδα

Έδεσσα

Τοπικά Διαμερίσματα

Δημοτική Αρχή

Γραφείο Τύπου

Δραστηριότητες

Υπηρεσίες

Συχνές Ερωτήσεις

Σύνδεσμοι

Οδηγός Αγοράς

Οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες στον Δήμο μας.

Δείτε τον οδηγό

Πρόσφατες Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΓΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ"  
προθεσμία: 26/03/2021


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΗΣΙΟΥ»  
προθεσμία: 22/03/2021


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ»  
προθεσμία: 12/01/2021

hit counter

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ»
Προθεσμία: 12/01/2021

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμαρχος Έδεσσας προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ», με κωδικό CPV: 34992000-7,  εκτιμώμενου προϋπολογισμού εικοσιπέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ  (25.340,00€) πλέον ΦΠΑ 24% (6.081,60€) (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 31.421,60€).

Αντικείμενο του έργου είναι το Υποέργο 2 της  πράξης με τίτλο: «Έδεσσα – City Branding» που αφορά στην ανάδειξη των μοναδικών στοιχείων της "ταυτότητας" της Έδεσσας μετά από εκπόνηση σχετικής μελέτης. Πιο συγκεκριμένα αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης – πληροφόρησης σύμφωνα με τα πρότυπα που αναλύονται στο Παραδοτέο Ε της μελέτης που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της ανωτέρω πράξης και οι τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης του έργου, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ  της αναλυτικής διακήρυξης.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας προμήθειας είναι η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, μέσω του Π.Δ.Ε.  με Κωδ. ΣΑ 2018ΕΠ00810146 και συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 61.7135.030 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, ενώσεις οικονομικών φορέων όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της αναλυτικής διακήρυξης, που ασκούν συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας οικονομική δραστηριότητα.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

Δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, το δε χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας αναλύεται στο άρθρο 16 της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Έδεσσας οδός Πλατεία Αιγών 1, 58200 Έδεσσα, την 12/01/2021 ώρα 10.00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 12/1/2021 και ώρα 10.00 π.μ.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Για τα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας, http://www.dimosedessas.gov.gr. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 1, Έδεσσα, Τ.Κ.: 58200,   Δημήτριος Μεταξάς, 

Τηλ : 238135075, email: dmetaxas@edessa.gr .

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Δημήτριος Γιάννου


Συνημένα Αρχεία
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη Προκήρυξη


www.meteo.gr/cf.asp?city_id=51

et.diavgeia.gov.gr/f/dhmos_edessas

www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/

www.edessa.gr/PressOfficeAnnouncementShow.action

www.dimosedessas.gov.gr/sites/default/files/u1/oroi_xrisis_1.jpg
 

Σύνδεση Χρήστη

Όνομα:
Κωδικός:
 
  Δεν έχετε λογαριασμό ?
Εγγραφείτε εδώ

Υπηρεσίες

Δείτε την περιγραφή των παρεχόμενων από τον δήμο υπηρεσιών:

Συχνά Χρησιμοποιούμενες Υπηρεσίες

Ευρετήριο Υπηρεσιών

Για έντυπο αίτησης κάντε κλικ εδώ (download)

Για να εξυπηρετηθείτε ηλεκτρονικά από τις Υπηρεσίες μας, εγγραφείτε στο portal

 

Ειδήσεις

 

20/04/2018

  Διήμερο Εορταστικών Εκδηλώσεων Αρχιτεκτονικής Τοπίου  


06/05/2015

  ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ ΕΔΕΣΣΑΣ  


19/03/2015

  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ