Επικοινωνία  |  Sitemap  |  Αναζήτηση
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:
 

Αρχική Σελίδα

Έδεσσα

Τοπικά Διαμερίσματα

Δημοτική Αρχή

Γραφείο Τύπου

Δραστηριότητες

Υπηρεσίες

Συχνές Ερωτήσεις

Σύνδεσμοι

Οδηγός Αγοράς

Οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες στον Δήμο μας.

Δείτε τον οδηγό

Πρόσφατες Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»  
προθεσμία: 22/06/2021


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»  
προθεσμία: 14/06/2021


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ – Α΄ ΦΑΣΗ»  
προθεσμία: 07/06/2021

hit counter

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΉ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΆ ΚΤΊΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΎΛΕΙΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ ΤΟΥΣ»
Προθεσμία: 22/07/2020

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

(ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016)

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Προκηρύσσει

Δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΉ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΆ ΚΤΊΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΎΛΕΙΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ ΤΟΥΣ»

προϋπολογισμού ΕΥΡΩ: #Διακοσίων πέντε χιλιάδων#  (-205.000,00-€), περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

 1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες ομάδες εργασιών:

ΟΜΑΔΑ Α

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

13.315,63 €

ΟΜΑΔΑ Β

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ κλπ

3.357,60 €

ΟΜΑΔΑ Γ

ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

5.520,00 €

ΟΜΑΔΑ Δ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

23.066,36 €

ΟΜΑΔΑ Ε

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

23.071,44 €

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

46.535,20 €

ΟΜΑΔΑ Ζ

ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

6.124,40 €

 

Σύνολο Εργασιών:

120.990,63 €

 

ΓΕ & ΟΕ (18%):

21. 778,31 €

 

ΣΥΝΟΛΟ:

142.768,94 €

 

Απρόβλεπτα (15%):

21.415,34 €

 

Απολογιστικά για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων:

1.138,30 €

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

165.322,58 €

 

Φ.Π.Α. 24%:

39.677,42 €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€):

205.000,00 €

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας www.edessa.gr
 2. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.
 3. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 22-07-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.
 4. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 27-07-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. η οποία θα διενεργηθεί στην έδρα του Δήμου Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 1, γραφείο 7 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.
 5. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος
 6. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.
 7. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τ��μή).
 8. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα  έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 9. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.
 10. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία.
 11. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
 12. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

 12.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 12.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 12.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης.
 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των #Τριών χιλιάδων τριακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών#  (3.306,45€), χρόνου ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), με την αριθ. πρωτ. 28909/19-06-2018 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.) και από Ίδιους Πόρους του Δήμου Έδεσσας και περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας του έτους 2020, με την ένδειξη: ΚΑΕ 02.64.7331.825, με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση & κατασκευές σε σχολικά κτίρια και στους αύλειους χώρους τους»

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), καθώς και της κράτησης 2,5‰ υπέρ των Μηχανικών ΤΕ της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4612/2019 (με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Έδεσσας με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

./.

Έδεσσα 05-06-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

 


Συνημένα Αρχεία
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη Προκήρυξη


www.meteo.gr/cf.asp?city_id=51

et.diavgeia.gov.gr/f/dhmos_edessas

www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/

www.edessa.gr/PressOfficeAnnouncementShow.action

www.dimosedessas.gov.gr/sites/default/files/u1/oroi_xrisis_1.jpg
 

Σύνδεση Χρήστη

Όνομα:
Κωδικός:
 
  Δεν έχετε λογαριασμό ?
Εγγραφείτε εδώ

Υπηρεσίες

Δείτε την περιγραφή των παρεχόμενων από τον δήμο υπηρεσιών:

Συχνά Χρησιμοποιούμενες Υπηρεσίες

Ευρετήριο Υπηρεσιών

Για έντυπο αίτησης κάντε κλικ εδώ (download)

Για να εξυπηρετηθείτε ηλεκτρονικά από τις Υπηρεσίες μας, εγγραφείτε στο portal

 

Ειδήσεις

 

20/04/2018

  Διήμερο Εορταστικών Εκδηλώσεων Αρχιτεκτονικής Τοπίου  


06/05/2015

  ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ ΕΔΕΣΣΑΣ  


19/03/2015

  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ