Επικοινωνία  |  Sitemap  |  Αναζήτηση
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:
 

Αρχική Σελίδα

Έδεσσα

Τοπικά Διαμερίσματα

Δημοτική Αρχή

Γραφείο Τύπου

Δραστηριότητες

Υπηρεσίες

Συχνές Ερωτήσεις

Σύνδεσμοι

Οδηγός Αγοράς

Οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες στον Δήμο μας.

Δείτε τον οδηγό

Πρόσφατες Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΑΡΙΟΥ – ΡΙΖΑΡΙΟΥ»  
προθεσμία: 13/10/2020


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΑΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»  
προθεσμία: 05/10/2020


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΔΕΣΣΑΣ»  
προθεσμία: 28/09/2020

hit counter

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 ΚΑΙ 2020"
Προθεσμία: 14/11/2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 ΚΑΙ 2020.


Ο Δήμαρχος Έδεσσας

 προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου την προμήθεια ελαιολιπαντικών (οχημάτων-μηχανημάτων) για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας προϋπολογισμού δαπάνης 48.370,00€ (με ΦΠΑ).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Έδεσσας

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Πλατεία Αιγών 1

Ταχ.Κωδ.: 58200

Τηλ.: 23813 50721

Telefax: 23810 24444

E-mail: info@edessa.gr

Ιστοσελίδα:www.dimosedessa.gov.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimosedessas.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Έδεσσας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV:

Λάδι για πετρελαιοκινητήρες SAE 15W/40 ( CPV 09211000-1),

Λάδι για πετρελαιοκινητήρες SAE 10W/40 ( CPV 09211000-1),

Αντιψυκτικό κινητήρων έτοιμο προς χρήση (CPV 24951311-8),

Υδραυλικό λάδι ISO 68 (CPV 09211600-7),

Υγρά φρένων DOT 4 (CPV 09211650-2),

Ενισχυμένο γράσο βάσεως λιθίου, NLGI 00 (CPV 24951000-5),

Ενισχυμένο γράσο βάσεως λιθίου, NLGI 3 (CPV 24951000-5) και

Ad Blue (Πρόσθετο για σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης) (CPV 24957000-7).

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια ελαιολιπαντικων για τα οχημάτα και μηχανημάτα του  Δήμου Έδεσσας  όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης.

5. Εναλλακτικές προσφορές:

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

6. Χρόνος παράδοσης υλικών:

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σε δύο τμήματα ανά έτος .Ο χρόνος παράδοσης θα είναι σύμφωνα με την ημερομηνία της έγγραφης παραγγελίας σε χώρο, χρόνο και  ποσότητα που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας και θα γίνεται με ευθύνη ,φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή.

7. Διάρκεια σύμβασης:

 Η σύμβαση  θα έχει διάρκεια μέχρι την 31/12/2020

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που  δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της σύµβασης, οι λόγοι αποκλείσου αναλύονται στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης.

9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ∆ηµαρχείο Έδεσσας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 14/11/2019  ηµέρα Πέμπτη ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού.

11. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

13. Χρηματοδότηση:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Έδεσσας . Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τις  με Κ.Α.  όπως παρακάτω αναφέρονται και με τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2019 και 2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ 2019

ΕΤΟΣ 2020

ΣΥΝΟΛΟ

20.6641

7.255,50 €

7.255,50 €

14.511,00€

30.6641

14.511,00 €

14.511,00 €

29.022,00€

35.6641

2.418,50 €

2.418,50 €

4.837,00€

 

24.185,00€

24.185,00€

48.370,00€

Η διάθεση των σχετικών πιστώσεων και η ανάληψη των υποχρεώσεων αφορά τους παραπάνω κωδικούς και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2019 και 2020 του Δήμου Έδεσσας .

14. Δημοσιεύσεις:

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού.

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.edessa.gr  & www.dimosedessas.gov.gr

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος.

15. Εγγυήσεις

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην Διακήρυξη.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει και πρέπει να έχει διάρκεια ίση ή μεγαλύτερη  του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας

16. Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών . Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

 

 

 Ο Δήμαρχος

 

 Δημήτριος Γιάννου

 


Συνημένα Αρχεία
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη Προκήρυξη


www.meteo.gr/cf.asp?city_id=51

et.diavgeia.gov.gr/f/dhmos_edessas

www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/

www.edessa.gr/PressOfficeAnnouncementShow.action

www.dimosedessas.gov.gr/sites/default/files/u1/oroi_xrisis_1.jpg
 

Σύνδεση Χρήστη

Όνομα:
Κωδικός:
 
  Δεν έχετε λογαριασμό ?
Εγγραφείτε εδώ

Υπηρεσίες

Δείτε την περιγραφή των παρεχόμενων από τον δήμο υπηρεσιών:

Συχνά Χρησιμοποιούμενες Υπηρεσίες

Ευρετήριο Υπηρεσιών

Για έντυπο αίτησης κάντε κλικ εδώ (download)

Για να εξυπηρετηθείτε ηλεκτρονικά από τις Υπηρεσίες μας, εγγραφείτε στο portal

 

Ειδήσεις

 

20/04/2018

  Διήμερο Εορταστικών Εκδηλώσεων Αρχιτεκτονικής Τοπίου  


06/05/2015

  ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ ΕΔΕΣΣΑΣ  


19/03/2015

  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ