Επικοινωνία  |  Sitemap  |  Αναζήτηση
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:
 

Αρχική Σελίδα

Έδεσσα

Τοπικά Διαμερίσματα

Δημοτική Αρχή

Γραφείο Τύπου

Δραστηριότητες

Υπηρεσίες

Συχνές Ερωτήσεις

Σύνδεσμοι

Οδηγός Αγοράς

Οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες στον Δήμο μας.

Δείτε τον οδηγό

Πρόσφατες Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΕΣΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»  
προθεσμία: 11/04/2019


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»  
προθεσμία: 02/04/2019


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ»  
προθεσμία: 01/04/2019

hit counter

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΈΔΕΣΣΑΣ»
Προθεσμία: 24/07/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με Συνοπτικό Διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

 

1. Ο Δήμος Έδεσσας προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΈΔΕΣΣΑΣ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 18.538,26 € (χωρίς ΦΠΑ).

CPV

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προεκτιμώμενη Τιμή, με απρόβλεπτα (€)

71351810-4

16

Τοπογραφική

18.538,26

 

Φ.Π.Α. (24%)

4.449,18

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

22.987,44

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων ) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας www.edessa.gr. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παραλαμβάνουν έως και μια ημέρα πριν το διαγωνισμό από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Έδεσσας (Οδός: Πλ. Αιγών 1,Έδεσσα 58200 ).

3. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2381350719, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Σ. Νεσλεχανίδης (email : snesle@edessa.gr)

4. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 24-07-2018 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών:

Κατηγορία

Είδος μελέτης

Ελάχιστη τάξη μελετητικού πτυχίου

16

Τοπογραφικά

Α΄ και άνω

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

6. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι (180) ημέρες.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.

8. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από “ΣΑΤΑ” (Κ.Α.02.30.7412.801)

9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016.

10.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Ο.Ε.


Συνημένα Αρχεία
Πατήστε εδώ για να ��ατεβάσετε τη Προκήρυξη


www.meteo.gr/cf.asp?city_id=51

et.diavgeia.gov.gr/f/dhmos_edessas

www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/

www.edessa.gr/PressOfficeAnnouncementShow.action

www.dimosedessas.gov.gr/sites/default/files/u1/oroi_xrisis_1.jpg
 

Σύνδεση Χρήστη

Όνομα:
Κωδικός:
 
  Δεν έχετε λογαριασμό ?
Εγγραφείτε εδώ

Υπηρεσίες

Δείτε την περιγραφή των παρεχόμενων από τον δήμο υπηρεσιών:

Συχνά Χρησιμοποιούμενες Υπηρεσίες

Ευρετήριο Υπηρεσιών

Για έντυπο αίτησης κάντε κλικ εδώ (download)

Για να εξυπηρετηθείτε ηλεκτρονικά από τις Υπηρεσίες μας, εγγραφείτε στο portal

 

Ειδήσεις

 

20/04/2018

  Διήμερο Εορταστικών Εκδηλώσεων Αρχιτεκτονικής Τοπίου  


06/05/2015

  ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ ΕΔΕΣΣΑΣ  


19/03/2015

  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ