Επικοινωνία  |  Sitemap  |  Αναζήτηση
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:
 

Αρχική Σελίδα

Έδεσσα

Τοπικά Διαμερίσματα

Δημοτική Αρχή

Γραφείο Τύπου

Δραστηριότητες

Υπηρεσίες

Συχνές Ερωτήσεις

Σύνδεσμοι

Οδηγός Αγοράς

Οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες στον Δήμο μας.

Δείτε τον οδηγό

Πρόσφατες Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΓΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ"  
προθεσμία: 26/03/2021


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΥΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ»  
προθεσμία: 24/03/2021


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΗΣΙΟΥ»  
προθεσμία: 22/03/2021

hit counter

ΦΑΡΜΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Έργων, Πολεοδομίας, Καθαριότητας, Ποιότητας Ζωής, Παιδείας και Αθλητισμού και ειδικότερα με τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

1.     Τις αναγόμενες στην παρακολούθηση υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου,

2.     Τις αναγόμενες στην παρακολούθηση εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων,

3.     Τις αναγόμενες στα θέματα φωτισμού οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων,

4.     Τις αναγόμενες στα θέματα της βελτίωσης της εικόνας και της λειτουργίας της πόλης και των Δημοτικών Διαμερισμάτων.

5.     Τις αναγόμενες στα θέματα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών,

6.     Τις αναγόμενες στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος Εθνικού κτηματολογίου,

7.     Τις αναγόμενες στη διαχείριση των Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Έδεσσας και των Τοπικών Κοινοτήτων αυτού.

8.     Τις αναγόμενες στον τομέα «Πολεοδομικές αρμοδιότητες» που μεταβιβάστηκαν από την Ν.Α. Πέλλας στο Δήμο Έδεσσας (εγκύκλιος 61/αρθμ. πρωτ. 74894/30-12-2010, Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και ειδικότερα:  

1. Η έκδοση οικοδομικών αδειών, ο προέλεγχος για την έκδοση τους, ο έλεγχος μελετών για οικοδομικές άδειες, συναφούς χαρακτήρα πολεοδομικές αρμοδιότητες, καθώς και ο έλεγχος και η επιβολή προστίμων για την κατασκευή αυθαιρέτων κτισμάτων, κατά την κείμενη νομοθεσία, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης 45 του άρθρου 280 του παρόντος (άρθρο 94 παρ. 1 αριθ.11).

2. Ο έλεγχος των αρχιτεκτονικών, των στατικών, των υδραυλικών και τωνηλεκτρομηχανολογικών μελετών, της μελέτης θερμομόνωσης, της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας και των σχετικών φορολογικών στοιχείων για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως και του άρθρου 5 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α) (άρθρο 94 παρ. 1 αριθ.12).

3. Ο έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής (άρθρο 94 παρ. 1 αριθ.13).

4. Η σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης (άρθρο 94 παρ. 1 αριθ.14).

5. Ο έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής (άρθρο 94 παρ. 1 αριθ.15).

6. Επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π. (άρθ��ο 94 παρ. 1 αριθ.16).

7. Η σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής (άρθρο 94 παρ. 1 αριθ.17).

8. Η έκδοση απόφασης για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σε έξι (6) έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 6 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α`) (άρθρο 94 παρ. 1 αριθ.19).

9. Η γνωμοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό (άρθρο 94 παρ. 1 αριθ.21).

10. Η εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα (άρθρο 94 παρ. 1 αριθ.22).

11. Ο έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ` άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν. (άρθρο 94 παρ. 1 αριθ.23).

12. Η εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους, κατά την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν. (άρθρο 94 παρ. 1 αριθ.24).

13. Η χορήγηση έγκρισης δομικής κατασκευής κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2801 /2000 (ΦΕ Κ 46 Α`) και το άρθρο 24 Α` παρ. 5 εδάφιο ε` του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 129 Α), όπως ισχύει, καθώς και η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες (άρθρο 94 παρ. 2 αριθ.20). 

9.     Τις αναγόμενες στον τομέα «ποιότητα ζωής και εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων» που μεταβιβάστηκαν από την Ν.Α. Πέλλας στο Δήμο Έδεσσας  (εγκύκλιος 61/αρθμ. πρωτ. 74894/30-12-2010, Υπουργείο Εσωτερικών, αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) και ειδικότερα: 

9.1 Η μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας δήμου (άρθρο 94 παρ. 2 αριθ.15).

9.2  Η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και η μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου του δήμου (άρθρο 94 παρ. 2 αριθ.16).

9.3 Ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών (άρθρο 94 παρ. 2 αριθ.17).

9.4 Ο καθορισμός κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου (άρθρο 94 παρ. 2 αριθ.18).

9.5  Η ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α`) και των σχετικών Κ.Υ.Α. (άρθρο 94 παρ. 2 αριθ.19).

9.6 Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας φωτοβόλων, σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και ο έλεγχος της λειτουργίας αυτών (άρθρο 94 παρ. 2 αριθ.21).

9.7 Η σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση αρχείων των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και η τήρηση μητρώου καταναλωτών (άρθρο 94 παρ. 2 αριθ.22).

Επισημαίνεται ότι μετά την ψήφιση του άρθρου 2 του νόμου 3869/2010, η προαναφερόμενη αρμοδιότητα δεν είναι δυνατό να ασκηθεί από τους  δήμους, δεδομένου ότι πρόκειται για νεότερη ειδική ρύθμιση η οποία συμπλέκεται με σαφώς προσδιορισμένο αντικείμενο, που ουσιαστικά αποτελεί και το κυρίαρχο αντικείμεν�� της εν λόγω επιτροπής. 

9.8 Ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών (άρθρο 94 παρ. 2  αριθ. 23).

9.9 Η απαγόρευση της δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους (άρθρο 94 παρ. 2 αριθ.24).

9.10 Η παραλαβή των αποσυρόμενων δικύκλων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ. (άρθρο 94 παρ. 2 αριθ.25).

Οι δήμοι της χώρας ήδη ασκούν την αρμοδιότητα που αφορά στο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 116/2004.

9.11 Ο καθορισμός του εξωτερικού χρωματισμού των ΤΑΞΙ (άρθρο 94 παρ. 2 αριθ.26).

Η αρμοδιότητα αυτή δεν ασκείται από τους δήμους, τα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκονται εντός της μητροπολιτικής περιφέρειας Αττικής και της μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (άρθρο 210 παρ. Ι.Γ αριθ. 11 Ν.3852/2010)

9.12 Η ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους κατ` άρθρο 31 του ν. 2963/2001 (άρθρο 94 παρ. 2).

10. Η μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα (άρθρο 94 παρ. 5 αριθ. 2).  www.meteo.gr/cf.asp?city_id=51

et.diavgeia.gov.gr/f/dhmos_edessas

www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/

www.edessa.gr/PressOfficeAnnouncementShow.action

www.dimosedessas.gov.gr/sites/default/files/u1/oroi_xrisis_1.jpg
 

Σύνδεση Χρήστη

Όνομα:
Κωδικός:
 
  Δεν έχετε λογαριασμό ?
Εγγραφείτε εδώ

Υπηρεσίες

Δείτε την περιγραφή των παρεχόμενων από τον δήμο υπηρεσιών:

Συχνά Χρησιμοποιούμενες Υπηρεσίες

Ευρετήριο Υπηρεσιών

Για έντυπο αίτησης κάντε κλικ εδώ (download)

Για να εξυπηρετηθείτε ηλεκτρονικά από τις Υπηρεσίες μας, εγγραφείτε στο portal

 

Ειδήσεις

 

20/04/2018

  Διήμερο Εορταστικών Εκδηλώσεων Αρχιτεκτονικής Τοπίου  


06/05/2015

  ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ ΕΔΕΣΣΑΣ  


19/03/2015

  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ